concerto15_Photo Elis Ribeirete (1024×683)

Photo: Elis Ribereite (2015)