Pornaisten kunta edelläkävijänä – kantele osaksi uutta opetussuunnitelmaa

Ajankohtaista

07. tammikuuta 2016

Uusi OPS otetaan käyttöön Suomen kouluissa syyslukukauden 2016 alusta lukien. Paikallisten opetussunnitelmien työryhmät työstävät siis parhaillaan esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisia perusteita. Pornaisten kunnassa tapahtuu nyt jotain historiallista: kantele otetaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan luokka-asteittain tavoitteellisesti eteneväksi osaksi musiikkikasvatusta.

Opetushallituksen hyväksymissä uusissa opetussuunnitelman perusteissa nousee musiikinopetuksessa hyvin vahvasti esiin luova toiminta – säveltäminen, improvisaatio, taiteidenvälinen työskentely – sekä oman kulttuurin ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Esimerkkinä mainittakoon vuosiluokkien 1-2 opetussuunnitelmasta lause: Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikin opetuksen tavoitteiksi esitetään mm. seuraavaa:

  • antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia,kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja
  • innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksen tavoitteiksi mainitaan mm.: rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

Pienkanteleet ovat täydellinen väline kaikkien näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Pornaisten kunnan uuden opetussuunnitelman musiikin työryhmä tekee uraauurtavaa työtä ottamalla kanteleet virallisesti vuosiluokittain eteneväksi jatkumoksi osaksi koulun musiikkikasvatustyötä. Yhteistyössä Pornaisten kunnan kanssa Temps Oy tuottaa pienkanteleimprovisaation soitto-oppaan, joka pyrkii tukemaan opettajia heidän työssään. Tämän lisäksi Pornaisten kunnan peruskoulujen musiikinopettajille annetaan pienkantelekoulutusta syksyllä 2016.

Uusi pienkanteleimprovisaatio-opas julkaistaan kesällä 2016. Alla olevasta linkistä voi tutustua toissavuotiseen raporttiimme pienkanteleimprovisaation käytöstä musiikkikasvatuksessa:

sivu01